วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
1 ประกาศ การจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา ประจำปี 2562
2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2562
4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
6 ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
7 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ 2561
8 รายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2561
9 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อวิทยาลัย รั้ว ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
10 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง การจ้างก่อสร้างป้ายชื่อวิทยาลัย รั้ว ของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th