วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา ประจำปี 2562

15 เม.ย. 63   admin


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ประกาศ การจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา ประจำปี 2562


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th