วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 


หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 สมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 • ชื่อหลักสูตร
  • ภาษาไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)(สมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
  • ภาษาอังกฤษ Bachelor of Nursing Science Program

 • ชื่อปริญญาบัตร
  • ภาษาไทย ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ พย.บ.
  • ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Nursing Science ชื่อย่อ B.N.S.
 • ระบบการจัดการศึกษา
  1. ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร เป็นระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 1 ข้อ 6 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ และตามระเบียบการจัดการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
  2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในภาคเรียนชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3
  3. ไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
 • การดำเนินการหลักสูตร

   วัน – เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน
   • ภาคการศึกษาต้นเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
   • ภาคการศึกษาต้นเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์
   • ภาคการศึกษาต้นเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม (ถ้ามี)
    - วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
    - วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ ปฏิบัติสัปดาห์ละไม่เกิน 35 ชั่วโมง
   • เวรเช้า เวลา 08.00 – 16.00 น.
   • เวรบ่าย เวลา 16.00 – 24.00 น.
   • เวรดึก เวลา 24.00 – 08.00 น.
   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
    4.2.1 คุณสมบัติทั่วไป
    1. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ บิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
    2. มีสัญชาติไทย อายุ 16 – 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร สำหรับผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 145 เซนติเมตร
    3. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
    4. มีประวัติการประพฤติ และบุคลิกดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
    5. ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนที่เปิดรับสมัคร
    6. ห้ามพระภิกษุ สามเณร สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาทุกหลักสูตรตามคำสั่งมหาเณรสมาคมเรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาหรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2521
    7. กรณีใช้สิทธินักเรียนทุนการศึกษาโครงการเสมาพัฒนาชีวิต ต้องเป็นนักเรียนที่ ได้รับการศึกษาจากโครงการเสมาพัฒนาชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ
    4.2.2. คุณสมบัติด้านการศึกษา
    1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคุณสมบัติด้านการศึกษาตามประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข
    2. เป็นผู้ที่ผ่านการสอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   4.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ได้แก่ ปัญหาการปรับตัว ทักษะการใช้ชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   4.4 ระบบการจัดการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   5.1 แสดงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ดังต่อไปนี้
   1. เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี และความเป็นปัจแจกทั้งของตนเองและของผู้อื่น
   2. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการดำรงตนและการปฏิบัติงาน พยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป
   3. มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่ได้รับผิดชอบ ตลอดจนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4. มีสุขภาวะและวุฒิภาวะทางอารมณ์
   5. แสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต
   6. มีทัศนคติที่ดีและมีศรัทธาต่อวิชาชีพการพยาบาล
   7. มีจิตสาธารณะในการทำงานเพื่อชุมชน สังคมและประเทศ
   5.2 มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานและศึกษาต่อในระดับ
   5.3 ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพทุกระดับของสถานบริการสุขภาพบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใช้ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
   5.4 มีทักษะและประสบการณ์พร้อมปฏิบัติงานในวิชาชีพ ในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
   5.5 รักษาพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อ ได้ตามขอบเขตวิชาชีพการพยาบาล
   5.6 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการพยาบาลที่ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง
   5.7 พัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชนให้สามารถดูแลตนเองทางด้านสุขภาพตามบริบทและวิถีการดำรงชีวิตได้
   5.8 ร่วมทำวิจัยและเลือกใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้
   5.9 เลือกใช้แหล่งทรัพยากร นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
   5.10 สื่อสารโดยการใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ชัดเจนเหมาะสม
   5.11 อนุรักษ์และร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพได้
 • หลักสูตร
   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต
   • โครงสร้างหลักสูตร แบ่งหมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
   • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
    1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 9 หน่วยกิต
    2. กลุ่มวิชาภาษา 15 หนวยกิต
    3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5 หน่วยกิต
    4. กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต
   • ข. หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต
    • กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 29 หน่วยกิต
    • กลุ่มวิชาชีพ 79 หน่วยกิต
     - ทฏษฎี 51 หน่วยกิต
     - ปฎิบัติ 28 หน่วยกิต
   • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
 • รูปแบบของหลักสูตร
  • รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
  • ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงและเป็นสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 • อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังจากสำเร็จการศึกษา
  • เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) พยาบาลประจำโรงเรียน / สถานประกอบการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th