วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 

นโยบายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

  เพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอประกาศนโยบายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ดังนี้

 1. การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมขององค์กรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
 2. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการพยาบาล มีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคมทั้งในระดับชาติ ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ
 3. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน มีความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่การปฏิบัติได้
 4. พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ
 5. ส่งเสริมการวิจัย ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่รับใช้สังคมและได้รับการยอมรับ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการทั้งในระดับชาติ ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ
 6. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางสุขภาพ การบริการวิชาการแก่สังคม การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ
 7. ทะนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและพหุวัฒนธรรมด้านสุขภาพ
 8. สร้างความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพกับเครือข่ายระดับชาติ ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ
 9. ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติและระดับอาเซียน และนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนางานให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพการทำงาน

ผู้อำนวยการ

Cinque Terre

ดร.นุสรา ประเสริฐศรี


สายตรงผู้อำนวยการวันนี้
1

เมื่อวาน
1

เดือนนี้
28

เดือนที่แล้ว
30

ปีนี้
4,818

ปีที่แล้ว
45,782