วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

10 มิ.ย. 65   admin


ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th