วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

  หลักสูตรที่เปิดสอนพยาบาล
1
2498-2513
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ระยะเวลาเรียน 1 ปี
สำเร็จการศึกษา : 1,180 คน

2
2513-2516
ประกาศนียบัตรการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย

ระยะเวลาเรียน 3 ปี 6 เดือน
สำเร็จการศึกษา : 51 คน

3
2514-2519
ประกาศนียบัตรการอนามัยและผดุงครรภ์

ระยะเวลาเรียน 3 ปี 6 เดือน
สำเร็จการศึกษา :144 คน

4
2514-2523
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์

ระยะเวลาเรียน 1 ปี 6 เดือน
สำเร็จการศึกษา : 915 คน

5
2523-2536
ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์
(เฉพาะกาล)

ระยะเวลาเรียน 2 ปี
สำเร็จการศึกษา : 597 คน

6
2526-2529
ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ (โครงการเร่งด่วน)

ระยะเวลาเรียน 2 ปี
สำเร็จการศึกษา : 389 คน

7
2535-2540
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น)

ระยะเวลาเรียน 2 ปี
สำเร็จการศึกษา : 467 คน

8
2529-2542
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
(ต่อเนื่อง 2 ปี เทียบเท่าปริญญาตรี)

ระยะเวลาเรียน 2 ปี
สำเร็จการศึกษา : 1,042 คน

9
2517-2533
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง

ระยะเวลาเรียน 4 ปี
สำเร็จการศึกษา : 1,191 คน

10
2523-2525
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เสริม 19 หน่วยกิต)

ระยะเวลาเรียน 6 เดือน
สำเร็จการศึกษา : 96 คน

11
2530-2540
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์

ระยะเวลาเรียน 4 ปี
สำเร็จการศึกษา : 718 คน

12
2540-2549
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(สมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ระยะเวลาเรียน 2 ปี
สำเร็จการศึกษา : 968 คน

13
2549-2556
พยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรเทียบโอนการศึกษาสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549)

ระยะเวลาเรียน 2 ปี
สำเร็จการศึกษา : 259 คน

14
2540-2549

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(สมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ระยะเวลาเรียน 2 ปี
สำเร็จการศึกษา : 968 คน


  หลักสูตรที่เปิดสอนเวชกิจฉุกเฉิน
1
2544-2553
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน

ระยะเวลาเรียน 2 ปี
สำเร็จการศึกษา : 273 คน


รวมพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา 10,272 คน
รวมทุกหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา 10,545 คน
ข้อมูล วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th