วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong


เกียรติประวัติหม่อมเจ้าหญิง
โอกาสนี้หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 15 ล้านบาท โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิสายใจไทยฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2522
นายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำจังหวัดสรรพสิทธิประสงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถวายช่อดอกไม้เนื่องในวันคล้าย วันประสูติ ณ ตำหนักในวังเพชรบูรณ์ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2521
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี เล่นดนตรีไทยเดิมถวายแด่ หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช เนื่องในวันคล้ายประสูติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2521
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ประดิษฐานพระโกศ พระศพหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตร 19 มีนาคม พ.ศ.2523- 24 มิถุนายน พ.ศ.2523
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th