วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong


เกี่ยวกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

สัญลักษณ์ ชื่อวิทยาลัย คือ "สว."

มีตัวอักษร ส. เป็น สีแดง

ตัวอักษร ว. เป็น สีขาว

มาจากคำว่า สังวาลย์ ซึ่งได้รับพระราชทานมาจาก

พระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


ดอกไม้ประจำวิทยาลัย คือ ดอกบัวหลวง

สีประจำวิทยาลัย คือ สีชมพูกลีบดอกบัว


ธงประจำวิทยาลัย

พื้นของธงเป็นสีฟ้าขาว มีตราสัญลักษณ์วิทยาลัยอยู่ตรงกลางเป็นรูปพระนามย่อ "สว"


ปรัชญา

เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข สามารถให้บริการได้มาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการสังคม


วิสัยทัศน์

สถาบันอุดมศึกษาพยาบาล ที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน


พันธกิจ
  1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล
  2. วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม
  3. บริการวิชาการแก่สังคม
  4. ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
  5. พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กร คุณธรรมที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้อำนวยการ

Cinque Terre

ดร.นุสรา ประเสริฐศรี


สายตรงผู้อำนวยการวันนี้
1

เมื่อวาน
1

เดือนนี้
19

เดือนที่แล้ว
30

ปีนี้
4,870

ปีที่แล้ว
45,782