วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

บุคลากรหน่วยบริหารงานทั่วไป

ธุรการและสารบรรณ

การเงินและบัญชี

ทรัพยากรบุคคล

พัสดุ ยานพาหนะและอาคารสถานที่

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th