วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong


จากโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล วิวัฒนาการสู่ วิทยาลัยพยาบาลแห่งจังหวัดอุบลราชธานี

  

ปีพุทธศักราช 2513 หรือ ราว 15 ปี นับจากวันก่อตั้ง โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลได้รับการยกระดับเพื่อขยายขอบข่ายภารกิจจากการผลิตผู้ช่วยพยาบาลไปสู่การผลิตบุคลากรด้านพยาบาล ผดุงครรภ์และอนามัย พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนพยาบาล ผดุงครรภ์และอนามัย จังหวัดอุบลราชธานี" ซึ่งเป็นภารกิจคู่ขนานที่ทรงคุณค่าของฝ่ายการศึกษาที่รับผิดชอบการผลิตบุคลากร เพื่อรองรับภารกิจด้านบริการที่เป็นหัวใจสำคัญของโรงพยาบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานี


สะพานฟ้า-ขาว
ช่วงเวลาดังกล่าวได้เกิด "สะพานฟ้าขาว" ซึ่งถือว่าเป็นสะพานลอยแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี ที่เชื่อมโยงทั้งสองหน่วยงานให้เป็นเสมือนครอบครัวเดียวกันตราบจนเท่าทุกวันนี้

ต่อมาปีพุทธศักราช 2518 โรงเรียนพยาบาล ผดุงภรรค์และอนามัยจังหวัดอุบลราชธานี ได้ยกวิทยฐานะอีกครั้งเป็น "วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์" โดยมี อ.ประกอบ สุขบุญส่ง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯคนแรก

ชีวิตภายในรั้วฟ้าขาว
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th