วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ วิธีการอ่าน (สรรพสิทธิประสงค์ สะกดว่า สัน - พะ - สิด - ธิ - ประ - สง)

ตั้งอยู่เลขที่ 224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี บนเนื้อที่ 16 ไร่ 23 ตารางวา ซึ่งประทานโดย พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ ประจำมณฑลอีสาน ในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในส่วนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ซึ่งเป็นธิดาของพระองค์ท่าน ได้บริจาคทรัพย์สินและให้ความอุปการะคุณต่อกิจการของวิทยาลัย รวมทั้งกิจการการแพทย์-พยาบาลของหน่วยงานอื่นๆอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่าน หน่วยราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี และพระประยูรญาติ จึงพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ไว้ในบริเวณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เพื่อเป็นที่เคารพสักการะและเป็นอนุสรณ์แห่งความดี โดยทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ 2525 อันเป็นวันคล้ายวันประสูติครบรอบ 85 ชันษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลแห่งแรกของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2498 โดยการริเริ่มของบุคคล ดังต่อไปนี้

 1. พันโทนายแพทย์หลวงนิตย์ เวชวิศิษฐ์
 2. นางสาวสงวนวรรณ เฟื่องเพชร
 3. Miss Dorothy C. Hall
 4. นายแพทย์ชลวิชย์ ชุติกร

เปิดดำเนินการศึกษาครั้งแรกใช้เวลาศึกษา 1 ปี ซึ่งในระยะแรกยังไม่มีอาคารเรียนและที่พักนักศึกษา จึงได้ใช้ตึกสูติกรรมของโรงพยาบาลเป็นที่พักและเป็นห้องเรียน จนกระทั้งปี พ.ศ. 2501 จึงได้ย้ายมาอาคารใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ในปัจจุบัน

 • พ.ศ.2512 ได้ขยายเวลาการศึกษาเป็น 1 ปี 6 เดือน โดยเพิ่มวิชาผดุงครรภ์เข้าในหลักสูตร
 • พ.ศ.2513 ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนพยาบาลพดุงครรภ์และอนามัย เปิดหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย โดยรับนักศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • พ.ศ.2514 เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ โดยรับนักศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี 6 เดือน และได้เปิดวิชาผดุงครรภ์ให้แก่ผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี ใช้เวลาอบรมรุ่นละ 6 เดือน
 • พ.ศ.2517 มีการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขโรงเรียนพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ได้เปลี่ยนไปสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ.2518 เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี และในปีนี้ได้เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ขึ้นอีก
 • พ.ศ.2520 ได้ขยายหลักสูตรการศึกษา จาก 3 ปี 6 เดือน เป็น 4 ปี เรียกชื่อหลักสูตรนี้ว่า หลักสูตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
 • พ.ศ.2521 จัดให้มีการอบรมหลักสูตรวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ตามนโยบายของโครงการประชากร ใช้เวลาศึกษา 4 เดือน
 • พ.ศ.2523 ยุติการผลิตผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ และจัดให้การศึกษาต่อเนื่อง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (ฉพาะกาล)โดยคัดเลือกจากผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ , ผดุงครรภ์และพนักงานอนามัย เข้าศึกษาต่อเป็นเวลา 2 ปี และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (เสริม) โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 3 ปี 6 เดือน เข้าศึกษาเพิ่มเติมอีก 19 หน่วยกิต
 • พ.ศ.2524 รับฝึกภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาหลักสูตรการสอนการพยาบาลในคลินิก จัดการอบรมโดยกองงานวิทยาลัยพยาบาล
 • พ.ศ.2527 เปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ (โครงการเร่งด่วน)
 • พ.ศ.2528 เปิดรับหลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล)
 • พ.ศ.2530 วิทยาลัยพยาบาลเปลี่ยนหลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ์ เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่เน้นชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต มีกำหนดการเรียน 4 ปี
 • พ.ศ.2531 จัดให้มีการอบรมหลักสูตรหัวหน้าสถานีอนามัย จนกระทั่งถึงปี 2532 รวม 3 รุ่นๆ ละ 3 สัปดาห์
 • พ.ศ.2535 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น และหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อน
 • ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใให้สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข เป็นราชการบริหารส่วนกลางมีฐานะเป็นสำนักต่ำกว่ากรม สูงกว่ากองและให้วิทยาลัยพยาบาล เข้ามาสังกัดสถาบันพัฒนาคนด้านสาธารณสุข
 • พ.ศ.2537 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2537 สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ได้รับพระราชทานพระบรมราชชานุญาต อันเชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นสถานศึกษาว่า สถาบันพระบรมราชชนก และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเล่ม 112 ตอน 53 ก วันที่ 25 ธันวาคม 2538 ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จึงได้สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จนถึงปัจจุบัน
 • พ.ศ.2540 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเป็นสถาบันสมทบคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2540
ทำเนียบผู้อำนวยการ

นายแพทย์ชลวิชช์ ชุติกร
พ.ศ. 2498-2509

นายแพทย์พิสุทธิ์ อุตตะโมท
พ.ศ. 2510 - 2517

นางประกอบ สุขบุญส่ง
พ.ศ. 2518 - 2527

นางรสสุคนธ์ วิวิธสุรการ
พ.ศ. 2527 - 2533

ดร.ปาริชาติ มาลัย
พ.ศ. 2533 - 2540

นางศรีสุมาลัย นิ่มขุนทด
พ.ศ. 2540 - 2547

ดร.พรรณทิพา แก้วมาตย์
พ.ศ. 2547 - 2557

ดร.ปัทมา ผ่องศิริ
พ.ศ. 2557 - 2566

ดร.นุสรา ประเสริฐศรี
ผู้อำนวยการท่านปัจจุบัน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th