วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 


หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 สมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 • ชื่อหลักสูตร
  • ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program

 • ชื่อปริญญาบัตร
  • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.บ.
  • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Nursing Science
  • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.N.S.
 • จำนวนหน่วยกิต
  • จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
 • รูปแบบของหลักสูตร
  • รูปแบบ : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
  • ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
  • การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทย และ นักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
  • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง และเป็นสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
  • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา :: ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 • อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • ประกอบอาชีพพยาบาลในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ) พยาบาลประจำโรงเรียน/ สถานประกอบการอื่น ๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอก สาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • สถานที่จัดการเรียนการสอน
  • ภาคทฤษฎี เรียนที่ห้องเรียนและภาคทดลองเรียนที่ห้องทดลองและห้องปฏิบัติการพยาบาลที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
  • ภาคปฏิบัติ ที่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลเฉพาะทาง และสถานบริการสุขภาพ ครอบคลุมทุกสาขา ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ มุกดาหาร อำนาจเจริญ และจังหวัดใกล้เคียง
 • ปรัชญาหลักสูตร
  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ มีความเชื่อว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานความเอื้ออาทรภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ มีทักษะการใช้ชีวิต สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
   1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
   2. สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานความเอื้ออาทรและความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ แก่ผู้รับบริการทุกระดับของการบริการสุขภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
   3. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีมุมมองเชิงบวก มีเหตุผลและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป
   4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ มีศรัทธาและเห็นคุณค่าในวิชาชีพการพยาบาลและเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความเอื้ออาทร และมีจิตสาธารณะในการทำงานเพื่อชุมชนและสังคม
   5. มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่ได้รับผิดชอบ ตลอดจนสามารถสื่อสารและประสานความร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   6. สามารถบริหารจัดการในการบริการสุขภาพ ทำงานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการทำงานตอบสนองต่อระบบสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
   7. ใฝ่รู้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะการใช้ชีวิต และมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง
   8. สามารถสืบค้นข้อมูลและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประยุกต์ใช้ตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
   9. ร่วมศึกษาวิจัยและประยุกต์ผลการวิจัย มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีเหตุผลเชิงวิชาการ รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพและตอบสนองความต้องการตามบริบทของผู้ใช้บริการ
   10. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนมีความเป็นพลเมืองดีของชาติ ภูมิภาคและของโลก
 • ระบบการจัดการศึกษา
  • ระบบการจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคที่มีภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555 หมวดที่ 1 ข้อ 6 และในแต่ละปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และจะสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติหรือไม่น้อยกว่า 4 ปีการศึกษา และต้องไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
  • มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
 • การดำเนินการหลักสูตร
   วัน – เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน
   • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม -พฤศจิกายน
   • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – เมษายน
   • ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
   • การดำเนินการเรียนการสอน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
    • วิชาภาคทฤษฎี เรียนสัปดาห์ละไม่เกิน 5 วัน สัปดาห์ละไม่เกิน 35 ชั่วโมง
    • วิชาภาคปฏิบัติ เรียนสัปดาห์ละไม่เกิน 35 ชั่วโมง โดยฝึกปฏิบัติเวรเช้า บ่าย และดึก เวรละไม่เกิน 8 ชั่วโมง
 • หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 4 ปีการศึกษาและไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 8 ปีการศึกษา

  • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
   • - การคิดหน่วยกิตทฤษฎี 1 หน่วยกิต เท่ากับ 15 ชั่วโมง
   • - ทดลอง 1 หน่วยกิต เท่ากับ 30 ชั่วโมง
   • - ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 45 ชั่วโมง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th