วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

14 เม.ย. 63   admin


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th