วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์และอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอเช่าใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพยาบาลและลานกีฬาเอนกประสงค์

23 เม.ย. 67   admin


ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th