วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์
1 การรับแบบ Admissions (สําหรับผู้สมัคร) (ฉบับปรับปรุง ช่วงสถานการณ์ COVID -19)
2 ปฏิทินรอบ Admissions (สำหรับวิทยาลัยและผู้สมัคร)
3 ตอบรับเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 2
4 ตารางอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
5 ตอบรับเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครับครัว รุ่นที่ 1
6 แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมประชุมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563
7 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
8 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
9 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ( 5 เดือน )
10 Update รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th