วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์
1 หนังสือตอบรับการเข้าอบรม การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 6
2 การรับแบบ Admissions (สําหรับผู้สมัคร) (ฉบับปรับปรุง ช่วงสถานการณ์ COVID -19)
3 ปฏิทินรอบ Admissions (สำหรับวิทยาลัยและผู้สมัคร)
4 ตอบรับเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 2
5 ตารางอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
6 ตอบรับเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครับครัว รุ่นที่ 1
7 แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมประชุมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563
8 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
9 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
10 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ( 5 เดือน )

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th