วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์
1 นโยบายสำคัญในภารกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2568-2572
2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(หลักสูตรใหม่ ๒๕๖๕) รุ่นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (บุคคลทั่วไป)
3 หลักเกณฑ์และอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอเช่าใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพยาบาลและลานกีฬาเอนกประสงค์
4 การให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
5 การให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการร้านกาแฟสดและอาหารว่าง ภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (5 เดือน) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
7 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วย Long Term care : NCDs and Aging”
8 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567
9 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 10

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th