วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์
1 การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2564
2 หนังสือตอบรับการเข้าอบรม การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 6
3 การรับแบบ Admissions (สําหรับผู้สมัคร) (ฉบับปรับปรุง ช่วงสถานการณ์ COVID -19)
4 ปฏิทินรอบ Admissions (สำหรับวิทยาลัยและผู้สมัคร)
5 ตอบรับเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 2
6 ตารางอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
7 ตอบรับเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครับครัว รุ่นที่ 1
8 แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมประชุมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563
9 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
10 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th