วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ข่าวการศึกษา

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

29 พ.ค. 67   admin


ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี 
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2567
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ

ภาคผนวก 1 จำนวนรับ
ภาคผนวก 2 ปฏิทินการรับสมัคร
ภาคผนวก 3 คุณสมบัติด้านการศึกษา


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th