วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ข่าวการศึกษา
ลำดับ ข่าวการศึกษา
1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบการรับแบบ Admissions (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563
2 การขอรับผลการตรวจร่างกายของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2563 รอบการรับแบบ Admissions
5 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563
6 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563
7 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
8 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ปี 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
9 รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ส่งผลตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร
10 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th