วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

23 เม.ย. 67   admin


ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
การให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 1 ร้าน


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th