วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (5 เดือน) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

18 ม.ค. 67   admin


ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (5 เดือน) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th