วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ข่าวการศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567

18 ม.ค. 67   admin


ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567  
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในเว็บไซต์ http://mytcas.com ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

โครงการช้างเผือก
โครงการกีฬาและหรือศิลปวัฒนธรรม
โครงการ MOU


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th