วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วย Long Term care : NCDs and Aging”

11 ม.ค. 67   admin


ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วย Long Term care : NCDs and Aging”


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th