วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 10

12 ต.ค. 66   admin


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เปิดรับสมัคร หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 10
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2566 และเริ่มอบรมวันที่ 4 ธันวาคม 2566 - 5 เมษายน 2567
https://www.bcnsp.org/train67/ccn10

สอบถามข้อมูลเพิมเติม
หน่วยบริการวิชาการ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
โทรศัพท์ 045-255462 , 255010 , 255709 ต่อ 118

ผู้ประสานงาน
นางวรจรรฑญาร์ มงคลดิษฐ์ โทรศัพท์ 063 – 0010499
นางสาวอิสรีย์ วงษ์ประชา โทรศัพท์ 065-2407559


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th