วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ข่าวการรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ

9 มี.ค. 66   admin


ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ
ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการจำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th