วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ข่าวการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 9 ปีงบประมาณ 2566

3 ก.พ. 66   admin


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th