วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวการรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง

15 ก.ย. 65   admin


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 22 กันยายน 2565 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประกอบด้วย 1. งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 2. งานวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา 3. งานจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

[email protected]