วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวการรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขัารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ

22 ก.พ. 65   admin


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขัารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th