วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการด้านการสอนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

9 ก.พ. 65   admin


ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการด้านการสอนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th