วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา (เขตสุขภาพที่ 10) ประจำ

1 ธ.ค. 64   admin


ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา (เขตสุขภาพที่ 10) ประจำปี 2565


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th