วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวการศึกษา

ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรายงานตัวสำหรับนักศึกษาใหม่

4 ก.ค. 64   admin


ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรายงานตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 52 ปีการศึกษา 2564


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th