วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2564

14 ต.ค. 63   admin


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
การอบรมข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่
"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2564"


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th