วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับแบบ Admissions (สําหรับผู้สมัคร) (ฉบับปรับปรุง ช่วงสถานการณ์ COVID -19)

19 พ.ค. 63   admin


ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ การรับแบบ Admissions (สําหรับผู้สมัคร)
(ฉบับปรับปรุง ช่วงสถานการณ์ COVID -19)


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th