วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


เรื่อง ร่วมบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

17 ก.ย. 63   admin


วันที่ 16 กันยายน 2563 (เวลา 10.00 - 15.00 น.) เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในโครงการ"Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation,More blood more lives)" และเชิญชวนท่านที่สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ โอกาสนี้ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสุนน และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการดังกล่าว ณ ห้อง 1103 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th