วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
ลำดับ กิจกรรม
1 พิธีปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 4
2 พิธีการรับฝากตัวเป็นศิษย์ วพบ.สปส.
3 พิธีมอบใบรับรองสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
4 พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
5 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
6 วันฉัตรมงคล
7 Call Center Covid-19 + มอบ Mask, Face shield, Alcohol Jel, Alcohol ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงห่องแห่
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายพัฒนาผลงานวิชาการ บ้านสปส.มุ่งเป้าดาวกระจาย ปี 2"
9 พิธีสมโภชพุทธาภิเษก เบิกพระเนตรพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงจำลอง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเปิดพุทธสถาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
10 MOU มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี กับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th