วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
ลำดับ กิจกรรม
1 การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพ (Interprofessional Education IPE) คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
2 พิธีเปิดค่ายผลิตและพัฒนาผลงานวิชาการบ้านสปส. แบบมุ่งเป้า ดาวกระจาย ปี 4
3 งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2565
4 พิธีปิดการอบรม “หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (ต่อเนื่อง) รุ่นที่ 6”
5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพท์ (Outcome Base Education : OBE)
6 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 5 เดือน รุ่นที่ 3
7 วันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัยหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร(ชุมพล) จุฑาธุช ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565
8 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ โรงเรียนรอบรู้ บูรณาการด้านสุขภาพ ประจำปี 2565
9 กิจกรรมทำบุญครบรอบ 2 ปี การก่อตั้งพุทธสถาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
10 ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในโครงการ"Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มชีวิต ปี 2 "

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th