วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
ลำดับ กิจกรรม
1 โครงการอบรม "พระบริบาลภิกษุไข้" ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย เขตพื้นที่ จ.อุบลราชธานี
2 การอบรมออนไลน์ โครงการอบรม "พระบริบาลภิกษุไข้" ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย
3 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และคณะ ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง วพบ.สปส.
4 วพบ.สปส.เข้าร่วมงานวันพยาบาลสากล
5 สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
6 ผอ.วพบ.สปส. เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพยาบาล
7 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และคณะ ตรวจเยี่ยม วพบ.สปส. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์กร
8 พิธีส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ และ รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการ
9 การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2566
10 การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาสุขภาวะตามแผนปฎิบัติการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

[email protected]