วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
ลำดับ กิจกรรม
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาลัยสีเขียว กิจกรรมสื่อสารและสร้างจิตสำนึกบุคลากรในองค์กร
2 กิจกรรมวันปีใหม่ 2567 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์
3 โครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีอัตลักษณ์บัณฑิต 5Cs3Ls การพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3A
4 กิจกรรมวันปีใหม่ 2567
5 สวัสดีปีใหม่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2567
6 วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมพิธีอันเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน-คู่เมือง และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป เนื่องในวันครบรอบ 88 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
7 วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีเปิดงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 “รับแสงแรกแห่งตะวัน 4 มหัศจรรย์ @อุบลฯ”
8 พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567
9 วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจำปี 2566
10 โครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีอัตลักษณ์บัณฑิต 5Cs3Ls การพัฒนาทักษะในการทำงานกับผู้อื่น (Collaboration) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th