วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
ลำดับ กิจกรรม
1 พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิกองทุนการกุศล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "สมเด็จย่า 90" ประจำปีการศึกษา 2565
2 ปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) 2565
3 กตเวทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยผูกพัน"
4 พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ครอบครัว 5 เดือน รุ่นที่ 3
5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีลงนาม MOI กับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต ประเทศ สปป.ลาว
6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยเมโอ ประเทศญี่ปุ่น วันที่11/09/65
7 การประชุมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาทางวิชาการและวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยเมโอ ประเทศญี่ปุ่น
8 โครงการอบรมปฐมพยาบาลแก่สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนนารีนุกูล
9 การประชุมโครงการอาศรมความคิด พิชิตแหล่งทุนวิจัยและยกระดับการเตรียมความพร้อมการรับรองคุณภาพจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบัน
10 แนะแนวการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th