วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
ลำดับ กิจกรรม
1 ร่วมพีธีเปิดและพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
2 ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564
3 พิธีเปลี่ยนผ้าสไบทิพย์ องค์ประเจ้าใหญ่อินทร์แปลงจำลอง ปีที่ 1
4 พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระบรมรูปสมเด็จย่าและอนุสาวรีย์หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช และรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสเทศการสงกรานต์ 2564
5 กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
6 พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด
7 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์ โครงการ"การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"
8 "สปส.ร่วมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตมนุษย์"
9 พิธีเปิด ค่ายผลิตและพัฒนาผลงานวิชาการ บ้าน สปส. แบบมุ่งเป้า ดาวกระจาย ปี 3 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
10 พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ ๓

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th