วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
ลำดับ กิจกรรม
1 วันฉัตรมงคล
2 Call Center Covid-19 + มอบ Mask, Face shield, Alcohol Jel, Alcohol ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงห่องแห่
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายพัฒนาผลงานวิชาการ บ้านสปส.มุ่งเป้าดาวกระจาย ปี 2"
4 พิธีสมโภชพุทธาภิเษก เบิกพระเนตรพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงจำลอง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเปิดพุทธสถาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
5 MOU มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี กับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
6 โครงการ “สปส.สืบสานบ้านจัดการความรู้ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ชุมชนนักปฏิบัติ”
7 หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
8 พิธีบรวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2562
9 กิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
10 พิธีเชิดชูเกียรติ หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุทธยา ปี 2562

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th