วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
ลำดับ กิจกรรม
1 พิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2 ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ "ศาลาสามัคยานุสรณ์"
3 ตลาดนัดนักวิจัยวันนี้
4 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
5 "วันพยาบาลแห่งชาติ" ประจำปี 2564
6 วันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2564
7 ขอบคุณภาคีเครือข่ายที่เป็นแหล่งฝึกของผู้เข้าอบรม และประสานความร่วมมือสำหรับการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
8 การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 (Online)
9 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (5 เดือน) รุ่นที่ 2
10 โครงการขยายเครือข่ายวิทยาลัยในเวทีประชาคมอาเซียนและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th