วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
ลำดับ กิจกรรม
1 ร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563 รพ.สรรพสิทธิประสงค์
2 วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
3 พิธีเปิดกิจกรรม "โครงการพยาบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพ นำพาสุขภาพดีสู่วิถีชุมชน"
4 พิธีปิดการอบรม "หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 2"
5 พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 6
6 ร่วมงานเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2563 (ปีที่ 13)
7 พิธีปิดหลักสูตรการอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว
8 พิธีเทิดพระเกียรติและถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2563
9 “พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”
10 การประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2563 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “การพยาบาลในยุควิถีใหม่ (New Normal)” และพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th