วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
ลำดับ กิจกรรม
1 โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและสหสาขาวิชาชีพ (IPE: Interprofessional Education) ระยะที่ 2 ด้วยระบบ Online และ onsite
2 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวิชาการ วัฒนธรรม และกีฬาระหว่างสถาบันการศึกษานานาชาติ
3 พิธีปิดการอบรม 2 หลักสูตร ONCO & PC
4 มอบเงินช่วยเหลือประชาชนให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อที่จะได้นำไปบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนต่อไป
5 พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์
6 พิธีปิดการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2564
7 พิธีทำบุญ ครบรอบ 66 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2564
8 พิธีการเปิดการประชุมปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ
9 การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาพิเศษของประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564
10 ร่วมบริจาคโลหิตกับกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ในโครงการ "Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มชีวิตปี 2 "

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th