วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
ลำดับ กิจกรรม
1 บรรยากาศวันที่ 2 ของการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 (AstraZeneca)
2 พิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการศึกษาภายใต้เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย" (ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
3 บรรยากาศของการฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ป้องกันโควิด COVID -19
4 ภาพบรรยากาศ การจัดเตรียมความพร้อมเพื่อการฉีดวัคซีน
5 ร่วมการประชุมและวางแผน การดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี
6 BCNSP Channel /ช่วงสาระหมาว้อ EP.2 นางฟ้าของหมาจรจัด
7 เข้ารับการฉีดวัคซีน (Sinovac) เข็มที่ 2 เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (Covid - 19)
8 ร่วมพีธีเปิดและพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
9 ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564
10 พิธีเปลี่ยนผ้าสไบทิพย์ องค์ประเจ้าใหญ่อินทร์แปลงจำลอง ปีที่ 1

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th