วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
ลำดับ กิจกรรม
1 วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ เข้ารับโล่รางวัลหน่วยงาน ที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดีเด่น
2 วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ และ วสส.อุบลราชธานี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม กิจกรรมโครงการ สบช.สัญจร เขตสุขภาพที่ 10 ปีการศึกษา 2567
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา
4 วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Østfold University College, Institute for teacher, University of Stavanger Faculty of Health Norway
5 การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
6 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และถ่ายทอด สื่อสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้กับบุคลากร
7 วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
8 การประชุมวิชาการ เรื่อง “ความก้าวหน้าและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลในยุค BANI” รุ่นที่ 2
9 โครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีอัตลักษณ์บัณฑิต 5Cs3Ls การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
10 พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว (5 เดือน) รุ่นที่ 4

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th