วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมวิชาการประจำปี 2563 วิชาการเรื่อง

15 ก.ย. 63   admin


วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 08.45 - 16.30 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัด การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมวิชาการประจำปี 2563 วิชาการเรื่อง "โลกเปลี่ยน คนปรับ วิถีใหม่ ทิศทางและบทบาทวิชาชีพพยาบาล" โอกาสนี้ นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ช่วงการบรรยายพิเศษ ได้รับเกียรติจากวิทยากรมากความสามารถ ดังนี้ 1. เรื่อง "โลกเปลี่ยน คนปรับ วิถีใหม่ ทิศทางและบทบาทวิชาชีพพยาบาล" โดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาพยาบาล 2. เรื่อง "บทบาทวิชาชีพพยาบาล ในการเอื้ออำนวยให้เกิดกระบวนการกระตุ้นพลังของชุมชน(Community Engagement)ในยุคโลกเปลี่ยน คนปรับวิถีใหม่" โดย ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี อดีตคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3.การอภิปรายเป็นคณะ"บทบาทวิชาชีพพยาบาล ในยุค COVID 19" โดย - นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี - นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี - ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ - พว.อรชร มาลาหอม หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสนาม - พว.พิมณทิพา มาลาหอม หัวหน้าศูษย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมโรงแรมลายทอง อ.เมืองจ.อุบลราชธานี


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th