วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


โครงการ Happy work place ประจำปีงบประมาณ 2563

26 ส.ค. 63   admin


โครงการ Happy work place ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดโครงการ Happy work place ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการจัดเก็บเอกสาร ในยุค IT” โอกาสนี้ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมรับฟังการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธิติพร ชาญศิริวัฒน์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ อาคารตึก 11 ชั้น ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th