วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒

21 ส.ค. 63   admin


วันที่ 20 -21 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา "ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒’’ นำโดย ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ ร่วมการประประชุมฯ ในครั้งนี้ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ตรวจประเมินระดับหลักสูตร ดังนี้ 1. อาจารย์วิภา เพ็งเสงี่ยม ประธาน 2. ดร.อัจฉรา จั่นเพ็ชร์ กรรมการ 3. ผศ.ดร.สงวน ธานี กรรมการ 4. ดร.คมวัฒน์ รุ่งเรือง กรรมการเเละเลขานุการ การประชุมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสัตตอุบล อาคารเรียน ๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th