วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีมอบใบรับรองสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

20 ก.ค. 63   admin


     วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. ดร.ปัทมา ผ่องศิริ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและคณาจารย์ ร่วมกันถ่ายภาพกับบัณฑิต รุ่นที่ 47 ที่บริเวณลานหน้าพระรูปหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช  ในพิธีมอบใบรับรองสำเร็จการศึกษา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2562


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th