วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


Call Center Covid-19 + มอบ Mask, Face shield, Alcohol Jel, Alcohol ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงห่องแห่

19 พ.ค. 63   admin


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
         ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และ อ.ดร.นุสรา ประเสริฐศรี อ.วิไลลักษณ์ ตียาพันธ์ นำทีม มอบ Mask, Face shield, Alcohol Jel, Alcohol ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงห่องแห่ เพื่อให้บุคลากร และผู้มารับบริการได้ใช้ประโยชน์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครนา 2019 (COVID-19) โดยมี ผอ.บรรเทิง พลสวัสดิ์ เป็นผู้รับมอบ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th