วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายพัฒนาผลงานวิชาการ บ้านสปส.มุ่งเป้าดาวกระจาย ปี 2"

12 พ.ค. 63   admin


ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายพัฒนาผลงานวิชาการ บ้านสปส.มุ่งเป้าดาวกระจาย ปี 2"
   วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
เป็นประธานเปิดโครงการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ บ้าน สปส. แบบมุ่งเป้าดาวกระจาย ปี 2 และมอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์ของ
วิทยาลัยฯ ที่มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ.2562 รวมทั้งวิทยากรในโครงการฯ และผู้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือทางการพยาบาล
ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมนาถสิริ จ.อุบลราชธานี
โดยมีวิทยากร คือ
1. ดร.ยศพล เหลืองโสมนภา จาก วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
2. ดร.ปริญญา ชำนาญ จาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
3. ดร.อรทัย ศรีทองธรรม จาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th