วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีสมโภชพุทธาภิเษก เบิกพระเนตรพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงจำลอง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเปิดพุทธสถาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

31 มี.ค. 63   admin


พิธีสมโภชพุทธาภิเษก เบิกพระเนตรพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงจำลอง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเปิดพุทธสถาน
     วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 16.39 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานประกอบพิธีสมโภชพุทธาภิเษก เบิกพระเนตรพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงจำลอง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเปิดพุทธสถาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี  การนี้ฝ่ายคณะสงฆ์ นำโดยพระครูสารกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง  และฝ่ายข้าราชการพลเรือนชาวจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ถวายการต้อนรับ การจัดสร้างองค์พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงจำลอง และพุทธสถานฯ ได้สำเร็จลงในครั้งนี้ เป็นดำริของท่านผู้อำนวยการ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ที่ต้องการให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  โดยการก่อสร้างองค์พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงจำลอง และพุทธสถานฯ ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ
     ขออาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านที่มีจิตกุศล ร่วมในการจัดสร้างพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงจำลองและพุทธสถานฯ ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ พรใดที่เป็นเลิศพรใดอันประเสริฐ
จงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านเทอญ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th