วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


MOU มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี กับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

27 มี.ค. 63   admin


พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
     วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  โดยพระครูกิตติคุโณภาส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  โดย ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ  เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และกิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละสถาบัน โดยมีกรอบความร่วมมือ ดังนี้
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างบุคลากรและนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา  ลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานี กับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
2. สร้างความร่วมมือในการผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นการบูรณาการมิติทางด้านสุขภาพกับพุทธศาสนา
3. สร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนสังคมในมิติด้านสุขภาพ และพุทธศาสนา
     โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2563 - 2567


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th