วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

31 ม.ค. 63   admin


พิธีจุดเทียนอุดมการณ์ และปิดอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2563


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th