วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาลัยสีเขียว กิจกรรมสื่อสารและสร้างจิตสำนึกบุคลากรในองค์กร

19 ม.ค. 67   admin


วันที่ 12 มกราคม 2567 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักงานสีเขียว กิจกรรมสื่อสารและสร้างจิตสำนึกบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรภายในวิทยาลัยฯมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) รวมไปถึงความรู้เรื่องการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่าง มีประสิทธิภาพ การจัดการมลพิษและของเสีย การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และก๊าซเรือนกระจก โอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ในการใช้คลิปวีดีโอให้ความรู้ในการประชุมครั้งนี้ โดยมี อ.สอาด มุ่งสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th