วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


โครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีอัตลักษณ์บัณฑิต 5Cs3Ls การพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3A

15 ม.ค. 67   admin


วันที่ 10 มกราคม 2567 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีอัตลักษณ์บัณฑิต 5Cs3Ls กิจกรรมที่ 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมี ดร.นุสรา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) โดยผ่านกิจกรรมการทำ Journal Club ฝึกวิเคราะห์วิพากษ์บทความวิจัยและการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ทางการพยาบาลต่อไป


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th