วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


สวัสดีปีใหม่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2567

8 ม.ค. 67   admin


เมื่อวันที่ 2-5 มกราคม 2567 ดร.นุสรา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2567 อดีตผู้อำนวยการ คณาจารย์ และบุคลากรเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการแสดงความกตญูกตเวทีและร่วมให้ผู้ใหญ่ได้อวยพรปีใหม่แก่บุคลากรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 
ได้แก่

 1. ดร.ปาริชาติ มาลัย อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพบาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
 2. อ.วรรณี ศิริสุนทร
 3. อ.อุดมวรรณ วันศรี
 4. อ.มยุรี เจริญศรี
 5. คุณพิมพ์พร รักษาสัตย์
 6. คุณบรรจง กอแก้ว
 7. คุณวารุณี นวลจันทร์
 8. คุณสมร ไหลหลั่ง
 9. คุณวราภรณ์ เพ็ญญาไลย
 10. คุณผ่องศรี จุมพล
 11. คุณรัศมี ศรีพงษ์
 12. คุณวารุณี นวลจันทร์
 13. อ.พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา
 14. ผศ.มณีรัตน์ จิรัปปภา
 15. อ.สายพิณ เกตุแก้ว


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th