วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567

2 ม.ค. 67   admin


วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ดร.นุสรา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคล และการเฉลิมฉลองต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ ได้นำของส่วนหนึ่งจากการใส่บาตรในครั้งนี้ มอบให้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อเป็นการทำทานและอวยพรปีใหม่ปีใหม่ไปด้วยในตัว ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้งอกงามในจิตใจ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th