วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา

17 พ.ย. 66   admin


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 1 ระยะที่ 1 Overview เกณฑ์การประเมินตามแนวทาง EdPEx ระหว่างวันที่ 16–17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมปทุมชาติ ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก โดยมี ดร.นุสรา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการวพบ.สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อให้อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาตนเองตามแนวทาง AUN QA และ EdPEx ส่งผลให้มีการพัฒนาหลักสูตรและบริหารองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th