วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Østfold University College, Institute for teacher, University of Stavanger Faculty of Health Norway

17 พ.ย. 66   admin


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ดร.นุสรา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Østfold University College, Institute for teacher และ University of Stavanger Faculty of Health Norway พร้อมด้วย Coordinator NMS Thailand เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ผ่านการทำวิจัยในชั้นเรียน และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรืออาจารย์ โดยเน้นนักศึกษาหลักสูตรปริญาตรี หรือปริญญาโท โดยมีสาขาที่สนใจคือ Midwifery, Public health, and chronic Diseases ได้แก่ Cancer เป็นต้น


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th