วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และถ่ายทอด สื่อสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้กับบุคลากร

17 พ.ย. 66   admin


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีลงนาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมปทุมชาติ ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก โดยมี ดร.นุสรา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ร่วมกับรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้างานทุกฝ่าย พร้อมกล่าวถ่ายทอด สื่อสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ เพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานตามทิศทางของแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th