วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว (5 เดือน) รุ่นที่ 4

13 พ.ย. 66   admin


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีปิดการอบรมปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว (5 เดือน) รุ่นที่ 4 ซึ่งมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ระยะเวลา 20 สัปดาห์ โดยมี ดร.นุสรา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีฯ และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 32 คน ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 11 ชั้น วพบ.สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th